Autor Societat
11 Febrer 2019 a 15:00

La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil atén més de 1,1 milions de consultes el 2018

De més de 850.000 usuaris

Oficina Jove Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil// Foto: Ajuntament Sabadell

Oficina Jove Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil// Foto: Ajuntament Sabadell

L’activitat de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) formada per les Oficines Joves comarcals i els Punts d’Informació Juvenil d’arreu del país, torna a marcar uns alts nivells d’activitat, tant pel que fa a usuaris atesos com de consultes fetes. Segons les dades de la Direcció General de Joventut donades a conèixer aquest matí, l’estimació del balanç durant l’any 2018 als 294 Punts d’Informació Juvenil (PIJ) i a les 44 Oficines Joves (OJ) que hi ha a Catalunya és de 856.539 joves atesos i de 1.123.395 consultes i assessoraments realitzats.
Per demarcacions territorials, la distribució estimada va ser la següent:
Demarcació
Serveis d’informació Juvenil
Consultes
Usuaris
Barcelona
177 PIJ i 15 OJ
652.301
488.443
Girona
39 PIJ i 8 OJ
252.802
204.668
Lleida, Alt Pirineu i Aran
21 PIJ i 11 OJ
74.494
61.044
Tarragona
35 PIJ i 6 OJ
111.012
80.304
Terres de l’Ebre
22 PIJ i 4 OJ
32.786
22.080
TOTAL
294 PIJ i 44 OJ
1.123.395
856.539
L’oferta educativa i formativa ha continuat sent la temàtica més consultada pels joves a la XNEJ el 2018, amb un 26,6% del conjunt de les consultes, 18 punts percentuals més que fa quatre anys. Aquest tipus de consultes són les que més han crescut els últims anys i coincideix amb l’augment dels joves de 16 a 29 anys que estudien, que van passar del 37,8% el quart trimestre del 2008 al 49,5% el quart trimestre del 2018, segons dades de l’Enquesta de Població Activa.
La segona qüestió més sol·licitada durant l’any passat està relacionada amb el mercat de treball i les oportunitats laborals, amb un 17,7% de consultes. Així, la XNEJ va registrar el 2017 un 12,2% d’assessoraments en l’àmbit general del treball i un 5,5% sobre el programa concret de la Garantia Juvenil, que per segon any ha estat recollit de manera específica pel registre de la XNEJ. En total, aquest programa europeu de formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral ha acumulat als PIJ i OJ un total de 61.450 consultes. A més d’assessorar els joves sobre els objectius i requisits per participar al programa, els impulsors del programa també han tramitat inscripcions a la Garantia Juvenil.
Les dades d’activitat de la XNEJ indiquen les activitats d’educació en el lleure i recreatives com la següent temàtica en nombre de consultes, amb un 16,3%, seguida de les qüestions de salut (10,8%), cultura (6,7%), participació (5,7%), habitatge (5,3%), cohesió social (4,5%), turisme (2,6%), mobilitat, solidaritat i relacions internacionals (2,1%), tecnologies de la informació i la comunicació (1,1%) i medi ambient i consum (0,6%).
En valoració d’aquestes xifres, la directora general de Joventut, Norma Pujol, ha posat de relleu el potencial d’una xarxa al servei del jovent que vol ajudar a l’emancipació, un dels principals reptes del país. Per Pujol, “la XNEJ és una de les eines més importants de Catalunya per desplegar les polítiques de joventut i n’ha destacat la presència territorial, la capil·laritat que permet en els fluxos d’informació i el treball en xarxa entre professionals, administracions i propis joves”.
Així mateix, la directora general de Joventut ha remarcat que “el Govern de Catalunya ha destinat a les Oficines Joves un total de 1,46 milions d’euros el 2018 per al seu funcionament, impuls, coordinació i millora dels serveis, a través d’un contracte programa”. Així mateix, aquesta partida ha permès l’entrada en funcionament, aquest 2018, de dues noves Oficines Joves a les comarques del Solsonès i Moianès, on hi resideixen uns 1.947 i 2.047 joves, respectivament.
Amb aquestes dues incorporacions, la XNEJ ja disposa d’OJ a 41 comarques catalanes, cobrint així el territori on resideix el 97,3% de la joventut catalana. Les OJ estan impulsades per la DGJ i es coordinen amb els ajuntaments i els consells comarcals, en un clar exercici de col·laboració institucional per sumar esforços.
Perfil d’usuari: jove menor de 20 anys amb estudis
En relació al perfil d’usuari dels Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves el 2018, els nois han suposat el 49% del total, per un 51% de les noies. Pel que fa a les edats, els menors de 16 anys van ser el col·lectiu amb més consultes, amb el 41% de les consultes. El segueixen els inclosos en la franja de 16 a 20 anys (26%), seguits dels joves entre 21 i 25 anys (11%), entre 26 i 29 (5%), i 30 i 35 anys (4%). Finalment, un 13% de persones de més de 35 anys també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut.
D’acord amb el nivell d’estudis, els usuaris de la XNEJ van ser majoritàriament joves que cursaven ESO (36%), seguits dels que ja havien finalitzat l’ESO (12%), els que cursaven estudis post-obligatoris (10%), els que ja havien acabat aquests estudis post-obligatoris (8%), els que tenien estudis universitaris (5%), els que no tenen estudis (3%) i els que es trobaven fent estudis universitaris (2%). La resta no va informar de la seva situació. I respecte a la llengua utilitzada en la consulta, el 82% va utilitzar el català, el 17% el castellà, el 0,54% l’aranès, i el 0’51% una altra llengua.
Finalment, de les consultes fetes a la XNEJ, el 65% es va fer presencialment als mateixos punts d’atenció, el 24% en els desplaçaments dels informadors juvenils a centres educatius, el 4% per via telefònica, un altre 4% per correu electrònic, mentre que el 3% restant van ser fetes a través de les xarxes socials, blocs, fòrums i altres canals digitals.
Switch to mobile version