Autor Economia
4 Desembre 2018 a 15:00

Els turistes estrangers arribats a Catalunya augmenten un 10,6% interanual

La despesa total suposa un increment del 10,4%

Despesa turistes estrangers// Foto: 123fr

Despesa turistes estrangers// Foto: 123fr

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 10,6% interanual a l’octubre del 2018. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, tots registren unes taxes interanuals positives: França (4,8%), Regne Unit (15,2%), Estats Units (69,8%) i Alemanya (4,7%).

Segons el motiu del viatge augmenten els viatges d’oci un 16,7%, mentre que els viatges de negoci i els d’altres motius (salut, estudis, família…) disminueixen un 16,7% i un 20,3%, respectivament.

Per tipus d’ allotjament principal, creixen els allotjaments de mercat un 15,8% i els de no mercat disminueixen un 14,6%.

La despesa total realitzada pels turistes residents a l’estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.710 milions d’euros a l’octubre del 2018, xifra que suposa un increment del 10,4% respecte el mateix període de l’any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Estats Units, França i Regne Unit amb una despesa total de 218, 165 i 164 milions d’euros i un increment interanual del 39,8% , 3,5% i 48,3,%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 209 euros, dada que suposa un increment interanual del 12,3%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (515 milions d’euros) i les activitats (337 milions d’euros).

L’estadística Turisme estranger (TUREST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l’estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d’aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d’accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d’allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s’acaba el viatge, amb independència de la durada.

L’estadística Despesa del turisme estranger (TURDEST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual de la despesa, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona, dels turistes residents a l’estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d’aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: país de residència habitual, motiu del viatge, allotjament principal, tipus de despesa, organització i durada del viatge i per vies d’accés. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s’acaba el viatge, amb independència de la durada.

L’Idescat realitza una explotació mensual de l’Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l’INE i amplia els resultats de la despesa per a Catalunya.

Switch to mobile version