Autor Economia
14 Desembre 2018 a 15:00

Catalunya disposa de 1.424 polígons d’activitat econòmica

Concentren més de 40.000 empreses i gairebé 29.000 Ha de sòl industrial

Poligons industrials// Foto: PIMEC

Poligons industrials// Foto: PIMEC

Catalunya disposa de 1.424 polígons d’activitat econòmica que concentren un total de 43.749 empreses i 28.967 Ha de sòl industrial, segons dades actualitzades del Cens de Polígons d’Activitat Econòmica elaborat pel Departament d’Empresa i Coneixement amb la col·laboració de les 4 diputacions catalanes, ajuntaments, consells comarcals, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.  Aquesta actuació dona compliment al Pacte Nacional per la Indústria.
La directora general d’Indústria del Departament d’Empresa i Coneixement, Matilde Villarroya, ha presentat aquest matí aquesta eina i ha destacat que serveix de base per definir actuacions que millorin la competitivitat dels mateixos polígons industrials i de les empreses que hi estan instal·lades”. La directora també ha explicat que “és un instrument clau per facilitar l’atracció d’inversions perquè les empreses que vulguin instal·lar-se podran conèixer què ofereix cada territori”.
El Departament d’Empresa i Coneixement ha desenvolupat una plataforma informàtica que permet la recopilació,  l’intercanvi d’informació,  i l’explotació de les dades. Aquesta aplicació recull quatre tipus d’informació de cada polígon:
·       De caràcter general: localització, perímetre, superfície, georeferenciació, any de creació.
·       De caràcter urbanístic: usos permesos, dimensions de parcel·les, alçades màximes, coeficient d’edificabilitat.
·       De caràcter empresarial: nombre empreses, sectors d’activitat econòmica predominant, i % d’ocupabilitat.
·       I dels serveis i subministraments com per exemple aigua, llum, energia elèctrica, telecomunicacions, l’accessibilitat en transport  públic i distància d’infraestructures, entre d’altra informació.
Aquesta informació es pot consultar a nivell d’àmbit territorial, comarca i municipi i permet accedir a la georeferenciació dels polígons així com a les fitxes individuals de cadascun d’ells.
En aquest sentit, tot i que la indústria catalana està ben posicionada en els mercats globals, cal incidir en la millora contínua de la seva posició competitiva per poder afrontar amb garanties els reptes derivats de la nova revolució industrial vinculada a la incorporació de la digitalització i a les noves tecnologies, tenint en compte, a més, que aquesta transformació té lloc en un entorn complex derivat de la creixent globalització, de l’acceleració del canvi i de l’augment de les incerteses.
L’aplicació comptava inicialment amb 1.930 polígons industrials de més de 0,5 hectàrees amb una superfície total de més de 36.000 hectàrees. Aquestes són dades de l’any 2010, quan es va desenvolupar el SIPAE, Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica. Segons dades del cens hi ha 1.535 polígons, dels quals han estat actualitzats a la base de dades el 92,77%, és a dir, 1.424. El cens es pot consultar  al link http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/sipae i és una eina dinàmica, és a dir, que a mida que els ajuntaments vagin facilitant informació s’anirà actualitzant.
La majoria dels polígons tenen menys de 20 Ha
Entre els principals resultats del cens destaca que un 70% dels PAES tenen menys de 20 Ha de superfície bruta i el 8,7% supera les 50Ha
Hi ha un total de  43.749 empreses instal·lades, en el conjunt del polígons, i considerant totes les activitats empresarials que s’hi desenvolupen amb una mitja de 36 empreses/pae i la mitja d’ocupabilitat és del 72% a Catalunya.
En relació als usos, destacar que més del 90% permeten l’ús industrial però fruit de la transformació que s’està produint en aquests espais un 54% dels polígons permeten l’ús logístic  i un 62%  usos de serveis vinculats.
Principals sectors d’activitat
La Indústria representa amb  el 66% de les activitats econòmiques, l’activitat predominant en els polígons. L’altra terç es reparteix pràcticament per igual amb les activitats logístiques, comercials i de serveis.
Del conjunt d’activitats industrials, destaca el sector metal·lúrgic i de productes metàl·lics amb el 20%, l’alimentari amb el 14%, l’automoció amb el 10% així com químic i plàstic també amb el 10%.
Cal destacar, que els polígons d’activitat econòmica, estant organitzant-se per tal d’oferir millors serveis als seus associats de manera addicional, a aquells que ja es presten des de la part pública. En aquest sentit, i  entre d’altres el 39% de polígons tenen servei de recollida de residus; el 26% tenen depuradora pròpia per als seus tractaments; i el 9% tenen servei de seguretat i vigilància addicional.
El 69% dels polígons tenen accés a fibra òptica
El 69% dels PAEs disposen d’un punt d’accés a fibra òptica a l’entrada del polígon, d’acord amb la informació facilitada pels ajuntaments i validada per la Secretaria de Telecomunicacions, mitjançant consulta pública a les operadores d’aquest servei.
En aquet sentit, i considerant el nombre d’empreses presents en els polígons, podem concloure que més del 80% de les empreses allà instal·lades, tindrien l’accés a fibra.
També destacar que el 70% dels polígons tenen accés a gas, en qualsevol de les seves modalitats. En l’àmbit del subministrament elèctric, el cens apunta que més del 90% dels polígons tenen estació i/o subestació transformadora pròpia, en el detall de cada fitxa es pot comprovar la capacitat en Kva instal·lada.
Switch to mobile version