Autor Economia
14 Setembre 2018 a 15:00

El CETMO participa en la conferència internacional de corredors de transport euroasiàtics a les Nacions Unides

CETMO a UNECE//Foto: Conselleria Territori i Sostenibilitat

CETMO a UNECE//Foto: Conselleria Territori i Sostenibilitat

El CETMO ha participat recentment al Grup de Treball sobre tendències i economia del transport, organitzat per Comitè de Transport Interior d’UNECE. Aquest grup de treball proporciona un fòrum paneuropeu per a l’intercanvi d’idees sobre el progrés i els reptes relacionats amb el transport terrestre sostenible a la regió paneuropea.
Concretament, es va convidar el CETMO per realitzar una intervenció a la conferència internacional que organitzava aquest grup de treball anomenada “Fer operatius els corredors de transport euroasiàtics”. La conferència va servir per debatre sobre la futura cooperació entre els governs, les Institucions Financeres Internacionals (IFI), el sector privat i la secretaria de l’UNECE per tal de facilitar el desenvolupament dels corredors euroasiàtics i els seus ramals i connexions amb altres corredors de transport, tot amb l’objectiu de fer que el transport terrestre sigui el principal contribuent al desenvolupament econòmic i la facilitació del comerç a la regió.
La intervenció del CETMO es va basar en els següents punts:
·         Complementarietat entre corredors de transport: les xarxes de transport euroasiàtiques són bàsiques per millorar la connectivitat entre els dos continents però, malgrat aquest fet, no té sentit que els models de traçat dels corredors acabin a la península Ibèrica, sinó que cal dotar de continuïtat a aquestes xarxes pel nord d’Àfrica mitjançant el Corredor Multimodal Transmagrebí.
·         Importància de la intermodalitat i la multimodalitat: no només es poden tractar les xarxes de transport i els corredors com a simples carreteres o vies de ferrocarril sinó que cal formular-les des de la multimodalitat tenint en compte tant el mode viari, ferroviari, marítim, aeroportuari així com les plataformes logístiques. D’altra banda, també cal assegurar una bona intermodalitat ja que el funcionament efectiu dels corredors depèn de bones connexions entre modes de transport.
·         Estat d’avançament del Corredor Multimodal Transmagrebí: l’estat de desenvolupament del corredor varia segons el mode de transport:
o   Carreteres: en l’apartat viari ja hi ha una gran part realitzada i només faltaria modernitzar alguns trams i construir-ne alguns d’altres de poca extensió relativa.
o   Ferrocarrils: en relació amb l’apartat ferroviari hi ha més feina per fer ja que s’hauria de modernitzar una gran part de la xarxa existent així com construir llargs trams de ferrocarril.
o   Ports: l’estat portuari és de 24 ports en servei més 4 planificats.
o   Aeroports: la situació en matèria aeroportuària és de 21 aeroports en servei.
o   Plataformes logístiques: pel que fa a les plataformes logístiques, són les infraestructures nodals que necessiten més desenvolupament, ja que només hi ha 3 en servei, tot i que hi ha 13 més planificades.
·         Inversions per la finalització del corredor: un cop analitzades les necessitats per assolir el Corredor Multimodal Transmagrebí, cal centrar-se en monetitzar aquestes actuacions. El CETMO ha calculat que es necessitarien 9.104 milions d’euros per carreteres, 53.343 milions d’euros per ferrocarrils, 7.536 milions d’euros pels 4 ports i 2.301 milions d’euros per les 13 plataformes logístiques. Per tant amb una inversió total de 72.284 milions d’euros es podria completar el corredor. Una de les projeccions de finançament seria la inversió de 4.250 milions d’euros anuals fins a enllestir el Corredor Multimodal Transmagrebí el 2035.
·         Enllaç fix a l’estret de Gibraltar: per una bona connexió entre el Corredor Mediterrani i el Corredor Multimodal Transmagrebí seria òptima una connexió mitjançant una infraestructura fixa com seria la unió de les dues ribes de la Mediterrània per l’estret de Gibraltar. És per aquest motiu que agafa rellevància el conveni que ha signat el CETMO amb les societats estatals d’Espanya i el Marroc encarregades de la unió fixa (SECEGSA i SNED) per a la creació d’un observatori de trànsit a l’estret de Gibraltar. L’objectiu del conveni és establir una estructura de col·laboració per a la recopilació, explotació, anàlisi i difusió de la informació sobre aspectes socioeconòmics i relatius a les infraestructures de transport que canalitzen les relacions entre Europa i Àfrica, així com sobre els fluxos de mercaderies i passatgers entre els dos continents.
Per a més informació sobre la intervenció del CETMO, es pot consultar la presentació íntegra al web http://cetmo.org/en/data-centre/publications, concretament a l’apartat UNECE amb el títol “2018 – WP5 Conférence Internationale sur rendre opérationnelle les  Corridors de transport Eurasiatiques”.
La secretaria de l’UNECE va considerar d’alta rellevància les propostes del CETMO i va declarar al seu document de conclusions la necessitat que les xarxes de transport euroasiàtiques estiguin connectades amb la part sud de la Mediterrània Occidental mitjançant el Corredor Multimodal Transmagrebí.
Futures activitats del CETMO amb UNECE
Durant aquest mes de setembre, el CETMO té previst un altre viatge a la seu de Nacions Unides a Ginebra per signar un conveni de col·laboració entre les dues entitats. Aquest conveni tindrà com a objectiu el desenvolupament d’un sistema integrat internacional de transport i logística intermodal per als països socis de CETMO, que contribuirà a la promoció del desenvolupament econòmic i el progrés social a la regió de la Mediterrània occidental com una cruïlla per als corredors que connecten Àfrica i Europa.
Switch to mobile version