Autor Societat
16 Agost 2017 a 18:00

Augmenta el reciclatge dels residus de la construcció

Es van gestionar l’any 2016 el 48% dels residus

evolucio gestio residus construccio

L’any 2016 es van generar uns 2,7 milions de tones de residus de la construcció a Catalunya, segons les últimes dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). D’aquestes, 1,3 milions s’han gestionat a través de les plantes de reciclatge (48,1%), és a dir, s’han valoritzat, mentre que 1,4 milions s’han destinat als dipòsits controlats (51,9%).
1,5 euros per tona
La valorització ja va incrementar substancialment els anys 2009 i 2010, amb la implantació del cànon de deposició de residus de la construcció. La suspensió temporal del cànon va influenciar sobre l’evolució de la valorització. Actualment el cànon és d’1,5 euros com a fórmula per a estimular una millor gestió i tenint en compte que aquest sector ha patit substancialment la crisi.
El cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció és un impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsa mesures de minimització i valorització material dels residus. Alhora, és un instrument econòmic que contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus de la construcció.
Amb aquest cànon s’han atorgat gairebé 9 milions d’euros d’ajudes al món local des de l’any 2010 per al foment de l’ús dels àrids reciclats en obres locals. Això ha representat un consum a l’entorn d’1.351.665 tones d’aquest material.
 
Regular l’ús dels àrids reciclats
Un dels objectius que persegueix l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) és incrementar la valorització dels residus de la construcció, i en especial impulsar l’ús de fins al 75% dels àrids reciclats que es generen en aquest sector. Per això ha proposat l’adopció d’una normativa que regularà els àrids reciclats, detallant els usos permesos, les condicions per a la seva utilització i els criteris de control de la seva producció. També garantirà que en els projectes d’obra pública i privada s’utilitzi un mínim del 5% d’àrids reciclats en relació al total que es facin servir.
En línia amb aquesta regulació l’ARC ha acordat amb el sector privat, a través de convenis, la regulació de l’ús de l’àrid reciclat que provingui de gestors autoritzats, i que el sector col·labori en promoure que en totes les obres públiques i privades es faci servir almenys un 5% d’àrids reciclats.

Switch to mobile version