Autor Societat
29 Agost 2017 a 15:00

Ajuts a plans directors per garantir l’abastament municipal

Des de l’ACA

aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) vol donar suport a l’abastament municipal d’aigua mitjançant diverses línies d’ajuts. L’objectiu és la promoció de les actuacions necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris hidràulics que pateixen els municipis en l’àmbit de l’abastament.
Precisament ahir va sortir publicat al DOGC l’Acord del Consell d’Administració de l’ACA pel qual s’aproven les bases d’una línea de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, i es deleguen en la Direcció de l’ACA les facultats per a l’aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l’atorgament de les subvencions.
La línia d’ajuts per a la redacció dels plans directors d’abastament estarà dotada amb 900.000 euros i s’adreça especialment als municipis mitjans i petits, de menys de 5.000 habitants.
L’adopció d’aquesta iniciativa, prevista en la planificació hidrològica vigent (Pla de Gestió del Districte de Conca fluvial de Catalunya 2016-2021) té per objecte que els ens locals amb problemes d’abastament o que no estan connectats a xarxes regionals disposin d’un pla director del servei on s’indiquin les principals deficiències del sistema i es proposin les actuacions necessàries amb la valoració econòmica i el calendari d’aplicació de manera que s’assoleixi una millora general en les prestacions de les xarxes locals d’abastament i, en conseqüència, afavorir una millor gestió dels recursos i un increment en el seu estalvi.
Característiques de la línia d’ajuts
·       Objecte de subvenció: poden ser objecte de subvenció la redacció i l’actualització de plans directors del servei d’abastament d’aigua en municipis de menys de 5.000 habitants censats.
·       Beneficiaris: poden optar a les subvencions els ens locals de Catalunya titulars del servei d’abastament d’aigua i aquells ens locals o agrupacions d’ens locals que prestin el servei d’abastament d’aigua o que duguin a terme la inversió objecte de subvenció per delegació o encàrrec. Un ens local o una agrupació d’ens locals pot presentar una sol·licitud de subvenció per a la redacció dels plans directors del servei d’abastament d’aigua corresponents a diversos municipis de menys de 5.000 habitants censats.
·       Despeses subvencionables: es consideren despeses subvencionables únicament les derivades dels costos de redacció dels plans directors d’abastament d’aigua o de les seves actualitzacions corresponents a municipis de menys de 5.000 habitants.
·       Import i criteris de distribució: l’import de la subvenció es correspon amb el 80% de la despesa total associada a la redacció del pla director sol·licitat. En el cas que l’ens sol·licitant hagi rebut alguna subvenció per al mateix objecte atorgada per alguna altra administració o entitat pública o privada, el percentatge subvencionable s’ha de reduir de manera que en cap cas l’import de les diferents subvencions concedides superi l’import total de la inversió a realitzar per l’ens local.
·       Pagament: el pagament de la subvenció es realitza amb la prèvia justificació documental degudament intervinguda de la despesa corresponent, i del compliment de la normativa de contractació aplicable. Es considera despesa realitzada la justificada mitjançant les factures que tinguin el certificat de l’interventor, encara que no hagin estat efectivament pagades a l’empresa contractada. L’Agència Catalana de l’Aigua realitza un únic pagament al final de l’actuació.
Switch to mobile version