Autor Societat
1 Juliol 2017 a 12:00

El Tribunal Constitucional falla a favor de Catalunya

Declara nuls aspectes de la llei del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació

Tribunal Constitucional // Imatge cedida per CGT Catalunya

Tribunal Constitucional // Imatge cedida per CGT Catalunya

El Tribunal Constitucional ha donat la raó al Govern de Catalunya i ha declarat inconstitucionals aspectes de dos articles de la Llei 30/2015 del Sistema de Formació Professional per a l’ocupació, en una sentència dictada el 22 de juny
La sentència declara la inconstitucionalitat i la nul·litat de diversos supòsits de la llei estatal que utilitzaven el criteri de la supraterritorialitat per atribuir al Servicio Público de Empleo Español (SPPE) la realització de les funcions executives referents a l’autorització i control de les entitats que es dediquen a la formació professional per l’ocupació.
El Tribunal Constitucional  ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de Catalunya i atenent  els arguments plantejats, ha resolt declarar la inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquests tres supòsits.
  • La reserva al SPPE de les funcions executives relatives a les entitats formatives en la modalitat de teleformació, quan els seus centres presencials estiguin ubicats en més d’una Comunitat Autònoma.
  • La reserva al SPPE de les funcions executives relatives a les entitats formatives que actuïn a través de centres mòbils quan ho facin a més d’una Comunitat Autònoma.
  • La reserva al SPPE de les funcions executives relatives a les entitats formatives que disposin instal·lacions i recursos formatius permanents en més d’una Comunitat Autònoma.
En aquests tres supòsits de supraterritorialitat, el Tribunal Constitucional ha considerat que es vulnera l’ordre constitucional i estatutari de distribució de competències en la matèria, ja que l’actuació executiva està notablement reglada per la normativa estatal, de manera que la competència executiva és de la Generalitat, i no queda justificada la seva reserva al Servicio Público de Empleo Español.
Switch to mobile version