Autor Ensenyament
11 Juny 2017 a 10:00

Les PAU convoquen a examen 32.055 estudiants

A partir de dimarts 13

PAU Acces universitat

Un total de 32.055 estudiants, s’han matriculat enguany a les proves d’accés a la universitat (PAU) que tindran lloc, en horari de matí i tarda els propers dies 13, 14 i 15 de juny. Del total d’alumnes matriculats, 26.837 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 2.744 són estudiants amb matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys amb o sense PAU); i 2.474 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.
Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d’opció. Així, els estudiants podran escollir entre Matemàtiques, Llatí, Història de l’art/Història i fonaments de les arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 21 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts.
Enguany, l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica però tindran fins a quatre notes per a ponderar.
La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys.
Un canvi important en l’organització de les PAU 2017 és que els alumnes amb necessitats educatives especials estaran concentrats en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per a realitzar cada examen. Aquest canvi afecta tant l’alumnat dislèctic (tribunal TOE on s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com l’alumnat diagnosticat amb altres trastorns d’aprenentatge como ara TDH o TDAH. Hi haurà tribunals específics a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de 797 alumnes.
 
Doble criteri de correcció
Un altre canvi és el relatiu a la correcció de l’ortografia i la gramàtica catalana després de la publicació de la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a finals de 2016. Atès que no es pot exigir als estudiants el coneixement d’aquestes novetats, la pauta de correcció admetrà com a bones tant les solucions derivades de la normativa anterior com de l’actual en les proves de Llengua i Literatura Catalana. Concretament, es preveu un període de transició de quatre anys fins a la implantació completa de la nova normativa. Fins l’any 2020, les PAU mantindran aquesta dualitat en els criteris de correcció.
Pel que fa als horaris dels exàmens de les PAU 2017 són els següents:
Dimarts, dia 13
9.00-10.30
Llengua castellana i literatura
11.00-12.30
Llengua catalana i literatura
14.00-15.30
Anàlisi musical
Economia de l’empresa
Química
16.00-17.30
Literatura castellana
Dibuix tècnic
Dimecres, dia 14
9.00-10.30
Història o Història de la filosofia
11.00-12.30
Llengua estrangera
14.00-15.30
Ciències de la terra i del medi ambient
Disseny
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
16.00-17.30
Electrotècnia
Història de l’art/Història i fonaments de les arts
Dijous, dia 15
9.00-10.30
Geografia
Física
11.00-12.30
Dibuix artístic
Llatí
Matemàtiques
14.00-15.30
Biologia
Cultura audiovisual
Grec
16.00-17.30
Literatura catalana
Tecnologia industrial
Hi haurà 155 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, distribuïts en 18 poblacions: Barcelona, Vic, Bellaterra, Sabadell, Igualada, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Mataró, Canet de Mar, Girona, Olot, Figueres, Lleida, la Seu d’Urgell, Tarragona, Reus i Tortosa.
Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 28 de juny per internet al portal https://accesnet.gencat.cat. En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació. Tots aquells estudiants que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 punts en la fase general de les PAU rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.
La nova PAP per als graus d’Educació
Enguany, la prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació infantil i primària es desvincula de les PAU. La nova PAP consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític (2 hores de durada), i un altre de competència logicomatemàtica (1 hora i 30 minuts). Així, els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) que volen cursar estudis d’educació infantil o d’educació primària hauran de realitzar aquesta prova específica amb posterioritat a les PAU.
Els 2.892 alumnes matriculats a la PAP s’examinaran el dissabte 17 de juny, en horari de matí, en cinc seus universitàries ubicades a Barcelona, el campus de Bellaterra de la UAB, Girona, Tarragona i Lleida.
Dissabte, dia 17
9.00-11.00
Competència comunicativa i raonament crític
11.30-13.00
Competència logicomatemàtica
L’examen de Competència comunicativa i raonament crític consta de tres seccions i, mitjançant diverses tipologies d’exercicis, avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l’expressió escrita, i el domini del sistema lingüístic. L’examen de Competència logicomatemàtica té dues seccions amb un total de 25 preguntes.
La PAP es considera superada amb la qualificació d’APTE, que s’obté quan la mitjana aritmètica d’ambdós exàmens, és igual o superior a cinc punts sobre deu. Per poder fer mitjana, cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre. Un cop superada, la PAP té validesa indefinida. La qualificació de la PAP (Apte/No Apte) també es coneixerà a partir del dia 28 juny al portal https://accesnet.gencat.cat.
La PAP es va implementar el curs 2014-2015 en el marc del Programa de millora i innovació en al formació de mestres MIF que les universitats impulsen amb el suport del Govern per avançar en l’atracció de l’estudiantat més ben preparat per cursar els graus de mestre. Fins el curs passat, la PAP només demanava requisits de llengua i estava vinculada a les matèries de Llengua i literatura catalana i de Llengua i literatura castellana de les PAU.
Amb la nova PAP, es pretén assegurar que els estudiants que accedeixen als estudis de magisteri reuneixen unes condicions òptimes per tal de garantir la millor formació possible en l’etapa universitària.
Switch to mobile version