Autor Economia
28 Abril 2017 a 10:00

CaixaBank obté un benefici de 403 milions el primer trimestre del 2017

Augmenta un 11 % els crèdits i els recursos després d’integrar BPI

Caixabank Jordi Gual Gonzalo Gortazar

CaixaBank va obtenir durant el primer trimestre del 2017 un benefici atribuït de 403 milions d’euros, xifra que suposa un augment del 47,9 % respecte del mateix període del 2016.

Durant el trimestre, el Grup CaixaBank ha assolit el lideratge financer a la península Ibèrica, amb un volum de negoci de 564.000 milions i 15,8 milions de clients. Amb la integració de BPI, l’entitat incorpora 2 milions de clients, 34.037 milions de recursos de clients i 23.328 milions de crèdits bruts de clients.

L’evolució del primer trimestre ve marcada per la consolidació per integració global dels resultats de BPI des del febrer del 2017, que impacta en els principals epígrafs del compte de resultats.

La intensa activitat comercial, que permet una elevada capacitat de generar ingressos (1.893 milions de marge brut), s’ha vist reforçada per la incorporació de BPI, que ha impulsat el creixement del marge d’interessos fins al 13,1 %, els ingressos per comissions fins al 20,3 %, i els crèdits bruts de clients i els recursos de clients en un 11,3 % i un 11,2 %, respectivament.

La rendibilitat del Grup CaixaBank millora 65 punts bàsics i se situa en el 6,2 % (3,7 % en el primer trimestre del 2016), mentre que el ROTE del negoci bancari i assegurador arriba al 9 % i assoleix un resultat de 557 milions.

L’activitat comercial de CaixaBank manté un ritme excel·lent, amb la primera posició en els principals productes i serveis retail, com la domiciliació de nòmines (quota del 25,9 %). L’entitat manté el lideratge en banca on-line a Espanya, amb 5,4 milions de clients, i en banca mòbil amb 3,7 milions. La tecnologia i la digitalització donen suport al model de negoci de CaixaBank, amb el 90 % de processos digitalitzats, un 97 % de signatures digitals i 26.511 smartPC operatius.

En un context de tipus d’interès en mínims, el marge d’interessos arriba fins als 1.153 milions d’euros (+13,1 % respecte del primer trimestre del 2016), impactat per la incorporació del negoci de BPI, que hi aporta un 6,8 % de creixement. A CaixaBank, el marge d’interessos augmenta un 6,3 %, essencialment per la gestió de l’activitat minorista, amb una forta reducció del cost de l’estalvi al venciment (-55 punts bàsics), i l’evolució negativa dels ingressos impactada per la reducció de la rendibilitat de la cartera creditícia i de la cartera de renda fixa per la baixada dels tipus d’interès de mercat.

Els ingressos per comissions arriben als 588 milions d’euros. En la seva evolució (+20,3 %) incideix l’aportació de BPI (+8,7 %) i els ingressos derivats de l’activitat comercial de CaixaBank (+11,6 %).

L’evolució de les despeses d’administració i amortització (1.101 milions d’euros, +9,8 %) reflecteixen principalment la incorporació de BPI, que en perímetre homogeni creixen un 1,0 %, després del continu esforç de racionalització i contenció de costos, els impactes derivats de les prejubilacions i els acords laborals per optimitzar la plantilla.

El marge d’explotació és de 792 milions d’euros (-13,8 %), amb una evolució impactada essencialment per una generació menor d’ingressos derivats d’actius financers –el 2016 incloïen la materialització de plusvàlues latents d’actius de renda fixa– i de la cartera de participades, l’evolució de la qual reflecteix, entre d’altres, la venda del 2 % de la participació de BPI a BFA (-97 milions) i altres canvis de perímetre.

Switch to mobile version