Autor Articles i estudis
2 Desembre 2016 a 12:00

Els estímuls auditius podrien ser un bon marcador per al diagnòstic precoç de la malaltia d’Alzheimer

Imatge Web UPF

Imatge Web UPF

L’evidència suggereix que la malaltia d’Alzheimer és part d’un continu, caracteritzat per llargues fases preclíniques que precedeixen l’inici dels símptomes de la malaltia. En diversos casos, aquest contínuum comença amb el deteriorament cognitiu lleu (ICM), en el qual les activitats diàries es conserven tot i la presència de cert deteriorament cognitiu sobretot de la memòria.

La possibilitat de tenir un marcador neurofisiològic fiable i sensible , que es pogués emprar per a la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer, seria una eina diagnòstica extremadament valuosa en una malaltia de gran prevalença entre la població. Un estudi que es va publicar el mes de setembre a Scientific Reports, es va plantejar buscar la fiabilitat de la negativitat auditiva de desadaptació (en anglès,  Auditory Mismatch Negativity- aMMN) com a marcador capaç d’identificar la progressió del deteriorament cognitiu lleu en la malaltia d’Alzheimer. Un treball dut a terme per Manuela Ruzzoli, primera autora del treball i investigadora del Centre de Cognició i Cervell (CBC) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, en col·laboració amb investigadors italians de la Universitat de Trento i del Centre San Giovanni di Dio de Brescia.

La negativitat auditiva de desadaptació o aMMN és una component de l’activitat elèctrica cerebral que respon a estímuls auditius i que pot posar-se de relleu a través d’un simple electroencefalograma (EEG). Es fa servir com a índex de memòria sensorial i d’atenció. En aquest tipus d’experiments es produeixen una sèrie d’estímuls sonors regulars o estàndard que, de sobte, es tornen diferents o desviats.

Aquests estímuls generen ones cerebrals susceptibles de ser captades a través d’un EEG.
Com explica Ruzzoli: “En el nostre estudi, es van avaluar les potencials alteracions de la memòria sensorial auditiva en pacients amb demència i amb deteriorament cognitiu lleu, en comparació amb un grup control de persones grans sanes. Per identificar les possibles diferències entre els tres grups en la codificació d’estímuls acústics i / o en el manteniment de la representació d’aquests estímuls al llarg del temps, es van comparar les ones cerebrals dels registres de l’EEG provocades per sèries d’estímuls auditius regulars interromputs per estímuls auditius menys freqüents (desviats) i presentats a intervals de temps curts i llargs “.

Aquest experiment havia de ser crucial per identificar pacients amb malaltia d’Alzheimer capaços de respondre a intervals curts d’estimulació però no als intervals llargs, a causa del deteriorament de la seva memòria sensorial. De la mateixa manera, els pacients amb deteriorament cognitiu lleu s’haurien de mostrar a mig camí entre l’envelliment normal i la demència. Amb això, els autors volien poder discriminar entre l’envelliment normal i el patològic, en les seves primeres fases.

Així doncs, en aquest estudi,  els investigadors van comparar els valors d’ aMMN dels tres grups en estudi: 18 persones grans sanes; 12 persones amb deteriorament cognitiu lleu i 19 amb diagnòstic de malaltia d’Alzheimer. Es van obtenir els valors d’aMMN en diferents localitzacions cerebrals, frontals i temporals, mitjançant una sèrie d’estímuls auditius regulars interromputs per estímuls auditius menys freqüents (desviats) presentats a intervals intermedis curts (400 milisegons) i llargs (4000 milisegons).

Resultats de l’experiment amb estímuls sonors

Els resultats de l’experiment van mostrar que davant d’un so rar o desviat de durada i interval intermedi curt, les persones amb deteriorament cognitiu lleu van respondre a l’estímul en la seva localització temporal, mentre que les persones amb malaltia d’Alzheimer ho van fer en la seva zona frontal. Els ancians sans van respondre al mateix tipus d’estímul auditiu en ambdues localitzacions cerebrals. En canvi, quan els intervals intermedis entre els estímuls administrats va ser llarg,la resposta només es va obtenir en el grup de subjectes amb envelliment normal, i més concretament en el lòbul temporal cerebral.

Per tot això, l’estudi conclou que l’aMMN podria ser utilitzada com a marcador per discernir entre un envelliment normal o patològic pel que fa a disminució cognitiva neurofisiològica deguda a l’edat. “L’aspecte interessant d’aquest marcador és que no és intrusiu, es pot obtenir de forma passiva (sense que la persona o el pacient posi atenció directa), és un marcador fàcil de registrar i calcular i no requereix massa especialització tècnica o computacional”, ha afegit Ruzzoli.

En definitiva, la aMMN podria ser introduït en els centres clínics, en la pràctica clínica habitual, per avaluar de manera sòlida i fiable si aquest podria ser un mètode diagnòstic de deteriorament cognitiu de les persones inherent a la malaltia d’Alzheimer, ja en les seves primeres manifestacions.

Treball de referència:

Manuela Ruzzoli, Cornelia Pirulli, Veronica Mazza, Carlo Miniussi, Debora Brignani (2016), “The mismatch negativity es an index of cognitive decline for the early detection of Alzheimer ‘s disease“, Scientific Reports, 12 de setembre, DOI : 10.1038 / srep33167.

Switch to mobile version