Autor Economia
28 Abril 2016 a 16:00

CaixaBank obté un benefici de 273 milions

Ho aconsegueix els ingressos bancaris, la contenció de la despesa i la reducció de les dotacions

CaixaBank

CaixaBank

CaixaBank, entitat presidida per Isidre Fainé i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir durant el primer trimestre del 2016 un benefici atribuït de 273 milions d’euros, un 27,2 % menys respecte del mateix període de l’any anterior, que incloïa impactes singulars associats a la integració de Barclays Bank, SAU.

El resultat abans d’impostos arriba fins als 376 milions, cosa que suposa un creixement del 78,7 % en comparació amb els 211 milions que s’han obtingut durant el primer trimestre del 2015.

A més, el 31 de març de 2016, el resultat del negoci bancari i assegurador puja a 544 milions d’euros, amb una rendibilitat del 10,9 % (ROTE dels últims dotze mesos). D’altra banda, el negoci immobiliari ha generat durant el primer trimestre un resultat negatiu de 144 milions (respecte dels 557 milions de pèrdues en el mateix període del 2015), després de menors pèrdues per deteriorament d’actius i altres.

El resultat obtingut es fonamenta en l’elevat nivell d’ingressos del negoci bancari (1.922 milions de marge brut, -1,6 %), en la contenció i la racionalització de les despeses d’explotació (-3,1 % sense considerar els costos associats a la integració de Barclays Bank, SAU de 239 milions el primer trimestre del 2015) i en les menors dotacions per a insolvències (-325 milions, -59,2 %).

A més, continua la bona evolució dels indicadors de la qualitat de l’actiu, amb una nova baixada de la ràtio de morositat en el trimestre, fins a situar-se en el 7,6 %.

L’epígraf de guanys/pèrdues en baixa d’actius i altres recull, entre altres, els resultats generats per la venda d’actius i altres sanejaments. El 2015, incloïa, principalment, la diferència negativa de consolidació de Barclays Bank, SAU (602 milions d’euros).

Cal destacar alguns punts:

El marge d’explotació assoleix els 919 milions d’euros (+35,4 % i +0,1 % excloent-ne els costos extraordinaris del 2015). En un context de tipus d’interès molt reduïts, de volatilitat en els mercats i després d’eliminar les clàusules sòl dels préstecs hipotecaris, el marge brut puja a 1.922 milions d’euros (-1,6 %).

Reducció significativa de les pèrdues per deteriorament d’actius financers i altres, -45,2 %, després de la caiguda de les dotacions per a insolvències (-59,2 %), i amb una baixada del cost del risc de fins al 0,58 % (-33 punts bàsics durant els últims dotze mesos).

Els crèdits romanen estables i arriben fins als 206.158 milions, amb un augment del 0,2 % de la cartera sana, que confirma un canvi de tendència en l’evolució del crèdit. Els recursos de clients creixen un 0,2 % sense l’impacte de la valoració negativa per l’evolució de mercat als actius sota gestió.

• CaixaBank potencia el lideratge de negocis clau en la generació de resultats: VidaCaixa, l’asseguradora líder a Espanya; SegurCaixa Adeslas, la companyia d’assegurances no de vida amb més creixement; CaixaBank AM, gestora de fons líder per patrimoni, clients i recursos; CaixaCard i Comercia Global Payments, líders en mitjans de pagament; i CaixaBank Consumer Finance, filial per potenciar el finançament al consum, negoci clau en l’entorn actual.

L’entitat manté la seva fortalesa en capital,amb unCommon Equity Tier 1 (CET1) fully loaded de l’11,6 % i un CET1 regulatori del 12,8 %. El CET1 fully loaded proforma augmenta fins a l’11,8 % un cop executada l’operació de permuta amb CriteriaCaixa per a la venda de les participacions de CaixaBank a The Bank of East Asia (BEA) i Grupo Financiero Inbursa (GFI).

Per més informació fes clic aquí

Switch to mobile version