Autor Societat
25 Setembre 2015 a 15:00

L’Ajuntament de Sabadell reclama a l’ACA mesures per millorar la qualitat del riu Ripoll

Demanen incloure el riu Ripoll i el riu Sec en el seu pas per Sabadell al Pla de Gestió

Riu Ripoll

Riu Ripoll // Foto: Sergi Colomer

L’Ajuntament de Sabadell ha traslladat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) tot un seguit d’al·legacions per tal que siguin valorades i incorporades en els documents finals associats al Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya, de la qual forma part Sabadell, per al període 2016-2021.

L’ajuntament reclama en aquest document la inclusió del riu Ripoll i el riu Sec en el seu pas per Sabadell al Pla de Gestió. Actualment no hi estan inclosos i per tant no hi ha cap previsió que se’n millori la seva qualitat física i biològica al municipi, fet que impedeix assolir els objectius fixats en el Pla de Gestió.

El tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, Maties Serracant explicava que “Durant molts anys tant des de les entitats com del propi ajuntament s’ha treballat per conscienciar que el Ripoll havia de passar de ser un riu altament contaminat, com era fa dècades, a tenir vida. Però les mesures aplicades fins ara per a millorar el riu no són suficients per assolir el bon estat ecològic del riu, per tant, ara des del govern municipal volem que l’ACA assumeixi que el Ripoll ha de ser protagonista del Pla de Gestió, perquè aquesta és una de les maneres bàsiques per millorar la seva qualitat físico- química i biològica. Per això presentem aquestes al·legacions”.

Una altra de les consideracions que es fan al document és la reducció del 40% dels cabals ecològics de referència fins ara vigents que ha provocat el Programa de Mesures. Aquest fet pot afectar els ecosistemes aquàtics presents al riu Ripoll ja que els cabals mínims fixats es situen per sota del llindar necessari per garantir la vida piscícola i el funcionament dels ecosistemes fluvials. 

Una altra de els consideracions que fa l’Ajuntament de Sabadell fa referència als costos dels projectes inclosos al Pla de Gestió. el govern local considera que les despeses haurien d’anar a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com passa amb les despeses relacionades amb sanejament en alta d’aigües residuals (col·lectors i estacions depuradores). Actualment el finançament de l’ACA és d’un 25% com a màxim mentre que la resta va a càrrec de les administracions locals i/o municipis.

Marc d’actuació 

L’Agència Catalana de l’Aigua és la responsable de l’aplicació a Catalunya de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (Directiva marc de l’aigua).

El sistema de planificació establert en la Directiva es troba presidit pel Pla de gestió de la demarcació hidrogràfica, que integra i aglutina el contingut de la resta d’instruments de la planificació hidrològica com són el programa de seguiment i control, el programa de mesures i els plans i programes de gestió específics. En aquest esquema d’instruments de la planificació, el Programa de mesures és el que estableix les diferents mesures que han d’adoptar les autoritats competents per a l’assoliment dels objectius establerts en el Pla de gestió.

Cal recordar que la proposta de Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 es va publicar el passat mes de març al DOGC, juntament amb la proposta del Programa de mesures del districte.

Switch to mobile version