Autor Societat
19 Setembre 2015 a 16:00

El Govern actualitza les condicions mínimes que han de complir els centres de dia i les residències

Els establiments de serveis socials han d’estar emplaçats en indrets salubres i considerats no perillosos

Gent gran // Imatge del web de Salut180

Gent gran // Imatge del web de Salut180

El Govern ha aprovat el Decret del règim d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, per mitjà del qual  s’actualitzen les condicions i els requeriments materials mínims que han de complir els centres de dia, les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat.

El nou Decret recull les necessitats derivades del nou context normatiu vigent i de simplificació de l’activitat de les administracions públiques, per exemple la Llei d’accessibilitat aprovada el 2014. Així mateix adequa els requeriments materials dels serveis socials, per tal de garantir la qualitat i l’eficiència en la seva prestació.

D’aquesta manera s’especifiquen els requeriments pel que fa a emplaçament; accessos i recorreguts interiors; característiques generals de l’edificació; instal·lacions i serveis complementaris com ara serveis higiènics, cuina o bugaderia; així com les condicions específiques per a cadascuna de les formes de prestació.

A nivell general, el Decret assenyala que els establiments de serveis socials han d’estar emplaçats en indrets salubres i considerats no perillosos, preferentment en nuclis urbans i adaptats físicament i funcionalment a les característiques de les persones usuàries, tant pel que fa als espais interiors com els exteriors (jardins o terrasses).

En concret, aquest Decret estableix el procediment d’autorització administrativa i el règim de comunicació prèvia per a la prestació de serveis socials. També fixa les condicions materials mínimes que han de complir els establiments on es presten aquests serveis, d’acord amb la Cartera de serveis socials. Les formes de prestació incloses són establiment diürn, residencial o alternativa a la llar.

L’autorització administrativa i la de modificació tenen com a finalitat essencial garantir que els serveis socials reuneixin les condicions materials i funcionals mínimes que estableix el marc legal. Hi estan subjectes els serveis socials de nova creació, les modificacions de caràcter estructural o funcional, així com el canvi de titularitat, el trasllat d’ubicació i el cessament de l’activitat.

El Decret també regula el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, on s’inscriuen i qualifiquen tots els serveis socials, de titularitat pública i privada, així com les entitats que en són titulars. Amb l’objectiu és informar sobre els recursos existents i donar-hi publicitat amb caràcter general. També esdevé un instrument per a la planificació, ordenació i ajut a la gestió dels serveis socials i per a la coordinació interadministrativa.

La disposició, que entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, inclou dos annexos amb les condicions materials mínimes dels establiments on es presten serveis socials, en aquest cas, centres de dia i d’acolliment residencial per a gent gran i persones amb discapacitat.

Switch to mobile version