Autor Economia
2 Agost 2015 a 14:00

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya sol·licita la devolució del cèntim sanitari

La quantia econòmica reclamada ascendeix a prop de 23.590.000 euros

Cecot Internacionalització // Imatge d'arxiu

Cecot Internacionalització // Imatge d’arxiu

El Gremi de Transportistes de Catalunya ha sol·licitat a l’Administració la devolució del cèntim sanitari per a un volum de 78 M de litres de carburants, que suposen una quantia econòmica total a retornar a les empreses del sector de prop de 23,6 milions d’euros, sense comptar interessos. El Gremi ha tramitat des del mes de març del 2014 un total de 803 reclamacions d’empreses agremiades per la via administrativa i un total de 431 reclamacions per la via contenciosa per tal de sol·licitar la devolució corresponent a l’Impost sobre Vendes Minoristes d’Hidrocarburs (IVMDH), conegut com el “cèntim sanitari”, imposat pel Govern l’any 2002 i derogat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea el febrer de 2014.

La resolució confirmava que l’IVMDH és un impost il·legal, per ser contrari a la Directiva sobre els impostos especials, i el més important, el Tribunal estableix que no procedeix limitar en el temps, els efectes de la sentència. Per tant, la sentència té efectes retroactius, donada la mala fe amb la qual ha actuat l’Administració espanyola, segons diu el propi Tribunal. Arribats a aquest punt, s’obre la possibilitat de reclamar la devolució de les quantitats indegudament pagades per aquest impost i avala el dret de tot contribuent a recuperar l’impost satisfet per a l’adquisició d’hidrocarburs.

El Gremi, juntament amb la patronal Cecot, van posar en marxa un servei de reclamació per ajudar a les empreses agremiades a reclamar a l’Administració la devolució, que té com a referència els 48 euros per cada miler de litres de combustible adquirits a Catalunya, més els interessos de demora. Dels 78 M de litres de carburant sobre els que s’ha reclamat la devolució de la part corresponent al “cèntim sanitari”, 18,5 M de litres es corresponen a reclamacions per la via administrativa i 59,5 M de litres a reclamacions per la via patrimonial.

Traduït a diners suposa 2.775.000 d’euros de devolució per la via administrativa, que ja s’han cobrat pràcticament en la seva totalitat, “tot i que encara ara estan fent devolucions degut a l’endarreriment de l’Administració amb les empreses emissores de les targetes com Solred, RESA, etc.”, afirma Joaquim Gil, assessor en transport i logística de la Cecot, i 20.815.000 d’euros de devolució per reclamació patrimonial, “sense comptar interessos de demora. Considerem que el fet d’haver recuperat quasi la totalitat de l’import reclamat per la via administrativa és una bona noticia per al Gremi, per a les empreses que representem i per al sector, i cal recordar a totes les empreses que encara no ho han fet, que fins el 21 d’abril de 2017 encara es pot continuar reclamant la devolució de la part proporcional del cèntim sanitari per la part administrativa”.

La via administrativa tracta de presentar una sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts davant l’Administració Tributària, pel període comprès entre el 01/01/2010 fins al 31/12/2012, data de desaparició de l’impost. La prescripció fiscal és de 4 anys i per tant, el 20/04/14, prescriu el primer trimestre de 2010, la liquidació del qual es va efectuar en data 20/04/10. Aquest procediment es fonamenta en el dret a recuperar les quantitats indegudament ingressades per l’impost, en haver estat aquest declarat il·legal, més els interessos corresponents. En el supòsit de denegar-se la reclamació en via administrativa, s’obre la via jurisdiccional contenciós-administrativa.

Una segona via és la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració, en virtut de l’article 106.2 de la Constitució Espanyola, l’article 139 de la Llei 30/1992 i el Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial. Aquest procediment, també s’inicia en via administrativa, i de desestimar-se o no resoldre’s en un termini de sis mesos, obre la via jurisdiccional davant els Tribunals Contenciosos Administratius.

Aquest procediment es fonamenta, en el dret a una indemnització pels danys que ha causat l’Administració espanyola, en mantenir durant 10 anys un impost la legalitat del qual estava qüestionada per les Autoritats Europees, i actuar de mala fe, segons ha manifestat el propi Tribunal Europeu.

Switch to mobile version