Autor Economia
26 Juny 2015 a 09:00

Contínua pèrdua de competitivitat de la industria per l’augment de preus de l’electricitat el 2015

Cambra de Comerç de Barcelona

Cambra de Comerç de Barcelona // Imatge de la wikipedia

Els primers quatre mesos d’aquest any el preu mitjà de l’electricitat a Espanya ha continuat pujant, seguint la tendència a l’alça del 2014. De gener a abril del 2015, el preu final mitjà de la demanda peninsular s’ha situat en 60,6 €/MWh, un 48% més alt que en el mateix període de l’any anterior, segons dades de REE. Un fet que afecta negativament a la competitivitat de les empreses.

L’any 2014 a Espanya, el preu mitjà de l’electricitat per a usos industrials es va situar per sobre de la mitjana europea, convertint-se així en el vuitè país dels 28 membres amb el preu més alt. Concretament el preu és  un 37% superior al de França, un 4% al de Portugal, i un 50% al dels països de l’Est d’Europa.

Una de les comunitats autònomes més afectades és Catalunya, per una presència industrial considerablement més gran que a la resta de l’estat. Osona, per exemple, compta amb 1.063 empreses industrials que representen el 4,4% del total de Catalunya.

La raó que explica la diferència de preus entre Espanya i altres països desenvolupats és la inclusió a la factura elèctrica de conceptes que no tenen res a veure amb la generació i la distribució de l’energia.

Aquests conceptes s’inclouen en els denominats costos regulats (subvencions a renovables i cogeneració, interrompibilitat, extrapeninsular, carbó, amortització de deute tarifari, etc.) i responen a decisions polítiques orientades a cobrir costos associats a polítiques industrials, energètiques,  i socials que no haurien de ser coberts amb càrrec a la tarifa, sinó als conceptes pressupostaris implicats directament en aquestes polítiques. Aquests costos regulars suposen aproximadament el 40% de la factura elèctrica de les empreses, duplicant-se a més entre 2003 i 2011.

L’energia és clau per a la competitivitat de moltes empreses, i en especial de la indústria, ja que en alguns sectors pot arribar a representar el 50% dels costos totals. De mitjana, al conjunt de la indústria, el cost energètic representa el 20% de tots els costos de personal, segons dades de l’INE 2014.

A més, també es considera que afecten a la competitivitat de les empreses els preus aplicats per drets de connexió i augment de potència instal·lada. Dos elements que incideixen en l’augment dels costos suportats per les indústries quan afecten a un esforç per augmentar la producció o per iniciar o ampliar una activitat.

Espanya és l’únic país del món on els consumidors mantenen un deute creixent amb el conjunt del sector elèctric perquè els costos de les activitats regulades són superiors als que cada any es recapta per cobrir-los a través de peatges d’accés. Aquest deute acumulat ascendia a 25.456 milions d’euros a finals de 2013, és a dir el 2,4% del PIB espanyol segons el CNE del 2014.

Aquesta és una realitat que no es correspon amb l’alt nivell de competitivitat de les activitats de generació i distribució d’energia elèctrica ja que, d’una banda, el preu de l’energia elèctrica en el mercat majorista a Espanya és un 10% menor a la mitjana dels principals països europeus;  i de l’altra, perquè la retribució de l’activitat de distribució energètica és un 15% més eficient que la mitjana dels països europeus, segons dades del Consejo de la Competitividad del 2014.

Tal com s’explica a un comunicat emès per la Cambra de Comerç de Barcelona, la reforma elèctrica del govern de l’Estat ha tingut com a objectiu l’eliminació del dèficit tarifari a través d’una reducció dels costos regulats i d’un augment de la fiscalitat, que s’ha traslladat en bona part als consumidors finals. Nous impostos que s’afegeixen a l’impost especial de l’electricitat que ja existeix a l’increment de l’IVA que es va produir el 2012, donant com a resultat una fiscalitat sobre l’electricitat a Espanya superior a la mitjana europea.

A més, l’acusen de no haver abordat una modificació substancial ni del sistema, ni dels mecanismes de formació de preus del mercat de l’energia elèctrica, així com de no haver dut a terme una reforma amb visió de futur que permeti la contribució del sector energètic a la recuperació econòmica del país.

Per aquest motiu, des de la Comissió d’Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona es proposa:

  • Eliminar dels costos regulats aquells que no estan directament relacionats amb el que costa produir i distribuir l’energia. Aquests costos haurien de passar a formar part dels pressupostos i haurien de ser gestionats pel govern central.
  • Modificar el sistema de formació de preus de l’energia elèctrica perquè respongui als costos reals de generació i, a més, fer-lo més transparent i senzill per als consumidors.
  • Redissenyar la fiscalitat energètica per evitar penalitzar la competitivitat de la nostra indústria, sobre la base d’una harmonització europea.
  • Promoure les interconnexions que permetin assolir un mercat únic europeu i la conseqüent baixada de preus de l’electricitat.
  • Buscar una solució fora del sector energètic per al problema del deute de tarifa acumulat, similar a la que s’ha pres en el rescat del sector financer.

En resum, la Comissió proposa que els costos regulats passin a formar part dels pressupostos i estiguin gestionats pel govern central, i modificar el sistema de formació de preus de l’energia elèctrica perquè respongui als costos reals de generació i distribució.

Finalment, la Cambra anuncia que si la factura elèctrica segueix restant competitivitat a la indústria, s’estaria posant en risc el seu model econòmic, ja que la indústria representa el 19% del PIB i el 15,3% de l’ocupació a Catalunya. De la mateixa manera,  asseguren que posaria també en perill la bona dinàmica que han seguit les exportacions de béns els darrers anys, amb el conseqüent deteriorament de la balança de pagaments i la pèrdua d’activitat econòmica global.

Switch to mobile version