Autor Economia
10 desembre 2016 a 18:00

L’acció de l’Agència Tributaria Catalana permet aixecar 172 M€ des del 2015

0 Flares 0 Flares ×

Entre gener del 2015 i octubre del 2016 s’han efectuat més de 15.000 actuacions

Agencia Tributaria Catalunya

En el cas de Patrimoni, el nombre de procediments d’inspecció, gestió i sanció en els primers 10 mesos del 2016 ha estat un 39% superior al volum de tot el 2015 amb 172,1 milions d’euros aixecats gràcies a 15.398 actuacions de control tributari en l’impost sobre el Patrimoni i en l’impost sobre Successions i Donacions. Les actuacions de control inclouen els procediments d’inspecció i gestió dels impostos, així com les sancions.

Aquest és un primer resultat de les mesures desplegades per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) per combatre el frau en els impostos patrimonials gestionats per la Generalitat, en l’àmbit del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018. El Pla, que s’emmarca en el pacte d’estabilitat parlamentària entre CiU i ERC per a la legislatura anterior i en el pla de Govern de l’actual, inclou un total de 86 mesures orientades a sensibilitzar els contribuents envers el frau, fomentar les bones pràctiques tributàries i crear un marc de transparència i confiança.
Impost sobre el Patrimoni
Així, i d’acord amb el Pla, en els darrers mesos l’ATC ha intensificat notablement el control en l’àmbit de l’impost sobre el Patrimoni, de forma que els procediments d’inspecció, gestió i sanció en els primers 10 mesos del 2016 han estat un 39% superiors als de tot el 2015. En conjunt, el deute liquidat per aquests tres procediments ha estat de 20,6 M€ el 2016.
El nombre d’inspeccions efectuades directament per l’ATC ha passat de 80 el 2015 a 97 en els primers 10 mesos del 2016, un 21% més. Els principals elements regularitzats en matèria d’inspecció han estat les exempcions improcedents i els béns no declarats a l’estranger. Cal tenir en compte que l’ATC també finalitza els procediments instruïts per l’Agència tributària espanyola (AEAT), ja que les declaracions de l’Impost sobre el Patrimoni es presenten davant l’Estat, que és qui efectua la recaptació en primera instància.
a 31/10/2016
Total any 2015
TOTAL
Nombre
Import
milers d’euros
Nombre
Import
milers d’euros
Nombre
 Import
milers d’euros
Inspecció
ATC1
              97
          4.447
                80
          5.736
             177
      10.183
AEAT2
              77
          5.307
                79
          2.629
             156
         7.936
Gestió
ATC
        1.708
          9.528
          1.398
       19.793
          3.106
      29.321
Sancions
Inspecció
           124
          1.013
                92
          2.037
             216
         3.050
Gestió
           410
             374
                90
               25
             500
            399
TOTAL
        2.416  
        20.669  
          1.739  
       30.220  
          4.155  
      50.889  
Pel que fa als procediments en matèria de gestió, el 2016 l’ATC ha portat a terme 1.708 actuacions, un 22% més que el 2015. Entre els conceptes regularitzats, destaquen la revisió dels patrimonis declarats més alts i la comprovació de discrepàncies en les declaracions de béns a l’estranger i entre les declaracions de diferents exercicis. En el cas de les sancions, el volum de procediments gairebé s’ha triplicat respecte del 2015.
Al marge dels procediments esmentats, l’ATC va realitzar més de 1.000 requeriments l’any 2015 en l’àmbit de l’impost sobre el Patrimoni, amb un resultat d’1,2 M€ aixecats en autoliquidacions induïdes. De gener a octubre del 2016 es van fer 934 requeriments, dels quals s’han derivat 613.130 euros en autoliquidacions induïdes.
Impost sobre Successions i Donacions
 
En el cas de l’impost sobre Successions i Donacions, el deute liquidat el 2016 per procediments d’inspecció, gestió i sancions se situa en 48,2 M€. L’import aixecat durant el 2016 és inferior al del 2015 (73 M€), ja que, tot i que el nombre de procediments realitzats continua sent molt elevat, la mateixa natura de l’impost fa que les bases imposables aflorades i, per tant, el deute liquidat, siguin irregulars.
a 31/10/2016
Total any 2015
TOTAL
Nombre
Import
milers d’euros
Nombre
Import
milers d’euros
Nombre
 Import
milers d’euros
Inspecció
ATC
              83
        24.171
              186
       47.615
             269
      71.786
Gestió
Delegacions
        1.129
        10.558
          1.292
       11.598
          2.421
      22.156
OL
        3.139
        12.266
          3.812
          9.319
          6.951
      21.585
Sancions
Inspecció
              11
          1.041
                30
          4.297
               41
         5.338
Gestió
           807
             170
              754
             185
          1.561
            355
TOTAL
        5.169  
        48.206  
          6.074  
       73.014  
       11.243  
    121.220  
En el cas de les inspeccions, els principals motius de regularització han estat la inclusió de béns no declarats a les autoliquidacions i la no admissió de la reducció aplicable a persones que heretin participacions empresarials i que tinguin vincles familiars amb la persona morta o vincles laborals amb l’empresa.
Pel que fa als procediments de gestió, entre les situacions que han determinat la liquidació de deutes destaquen l’incompliment d’obligacions formals (sobretot la presentació de les declaracions fora de termini) o l’incompliment de l’obligació de mantenir l’habitatge habitual per poder gaudir de la reducció per la seva adquisició.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×